Vision og mission


Visionen for SmartField

Anvendelsen af kvælstofgødning i dansk landbrug har ikke blot betydet høje udbytter og høj kvalitet af landbrugsafgrøderne, den påvirker også kvælstofkredsløbet, ved at kvælstof bliver udledt til naturen, fx i form af udvaskning gennem jorden eller den potente drivhusgas lattergas (N2O). Udledning af N2O er meget kompleks og baseret på processer relateret til det agronomiske (sædskifte, afgrødetype, og gødningspraksis), det mikrobielle liv i jorden og abiotiske faktorer som fx jordens tekstur og struktur. Da landbruget er den største kilde til udledning af N2O, er det bydende nødvendigt, at landbruget gør en indsats for at reducere denne drivhusgas, så vi kan nå målene i Paris-aftalen, om at begrænse den globale opvarmning med 2°C og helst ned til 1,5°C. Da udledning af N2O blot er én blandt flere udfordringer i landbruget, er det vigtigt at tilgå udfordringen med en holistisk tilgang, så der ikke sker forskydning i udledningerne.

Visionen er derfor at opnå en dokumenteret reduktion af N2O fra dansk landbrug på 20-30%, uden en negativ indvirkning på udbytte og uden at øge udledningen af kvælstof til recipienter som fx. de danske fjorde.

Mission for SmartField

Missionen er at udvikle en innovativ platform på markniveau, som gør det muligt at teste og validere teknologier og dyrkningsstrategier, der har til formål at reducere udledningen af N2O. Denne dokumentation vil, sammen med modelleringsværktøjer, kunne danne grundlag for den fremtidige regulering af landbruget og fremskynde implementeringen af teknologierne på den enkelte landbrugsbedrift, samt sikre, at implementeringen afspejles i den nationale emissionsopgørelse.

Det overordnet mål for SmartField er at etablere en enestående forsknings- og testplatform, så Danmark bliver et fyrtårn, der viser vejen for, hvordan N2O-udledningen kan reduceres gennem et målrettet test- og valideringssystem, tilgængelige datamodeller til at beregne effekter og økonomiske scenarier, en accelereret implementering af teknologierne på de enkelte landbrugsbedrifter, og endelig en mere retvisende opgørelse af det nationale drivhusgasemissioner fra landbruget.

Aktiviteter

SmartField vil bl.a. omfatte følgende aktiviteter:

  • Etablering af to state-of-the-art stationære målestationer (Super Sites), samt en mobil enhed (Mobile System), der kan levere kontinuerte data, der beskriver kvælstofkredsløbet i repræsentative dyrkningssystemer i Danmark. Målestationerne skal desuden bruges til at måle effekten af både eksisterende og nye N2O reducerende teknologier og strategier. Fra 2025 inviteres virksomheder til at få testet deres nye N2O reducerende teknologier i SmartField.
  • En data- og modelleringshub skal på baggrund af data fra målestationerne, aktivitetsdata fra udvalgte landbrugsbedrifter og fra tidligere forskningsprojekter, levere procesbaserede modeller til at beregne den nationale udledning af N2O, samt til at udvikle økonomiske scenarier for landbrugets implementering af N2O reducerende tiltag.
  • Etablering af et Science Policy Practice Forum, bestående af projektpartnerne, samt en bred gruppe af interessenter fra universiteter, landbrugets innovationscentre, landbruget, brancheorganisationer, ministerier og styrelser, industrien, NGO'er, tænketanke samt forsknings- og udviklingsfonde. Science Policy Practice Forum skal sikre, at der en dialog omkring og bred forståelse af, hvordan man kan validere og godkende N2O reducerende tiltag, samt benytte modellerne til fremtidig regulering af landbruget, og ikke mindst fremme implementeringen af teknologierne på den enkelte landbrugsbedrift. Dette sker med fokus på at udvikle et system til Monitorering, Rapportering og Verifikation (MRV) af N2O emissioner baseret på en Tier 3 model til opgørelse af nationale emissioner.

Arbejdspakker i SmartField

Arbejdspakkerne i SmartField